Konstrukcja zbiorników

Zbiorniki przeciwpożarowe – konstrukcja

Zbiorniki mają kształt cylindra, ustawionego w pozycji pionowej. Płaszcz zbiorników przeciwpożarowych wykonany jest z lśniących ocynkowanych na gorąco arkuszy blachy. Grubość blachy dobieramy zgodnie z wymaganymi normami i obowiązującymi standardami. Solidne połączenie blach gwarantują śruby cynkowane ogniowo. Płaszcz zbiornika wzmacniamy kątownikami wiatrowymi. 

Dach zbiorników samonośny lub podparty pionowymi elementami nośnymi zgodnie z wymaganą strefą obciążenia śniegowego. Dach wykonujemy z płyty warstwowej lub dwóch warstw blachy trapezowej ocynkowanej bądź w kolorze z palety RAL. Natomiast rdzeń wykonujemy ze spienionego polistyrenu grubości 60mm.

Poziome elementy nośne dachu montowane powyżej poziomu wody. Dachu o spadku 0,5% pozwala na swobodny odpływ wody deszczowej. Zbiornik mocujemy do płyty fundamentowej za pomocą kotw i śrub kotwiących. Zgodnie z wymaganiami lokalnych stref sejsmicznych.

Konstrukcja zbiorników oraz rozwiązania technologiczne projektowane są przez własną komórkę projektowo-badawczą zgodnie z niżej wymienionymi normami, przepisami, zaleceniami, wytycznymi oraz standardami:
 1. PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe-zbiorniki walcowe pionowe na ciecze-Projektowanie i wykonanie.
 2. PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe-Obliczenia Statyczne i Projektowanie.
 3. PN-80/B-02010 Obciążenia w Obliczeniach statycznych-Obciążenie śniegiem.
 4. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych-Obciążenia wiatrem.
 5. PN-EN 12845:2005 Stałe urządzenia gaśnicze-Urządzenia tryskaczowe-Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r.)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz.1139)
 8. DIN-18800 Stahlbauten-Stabilitäsfälle, Schalenbeulen.
 9. ANSI/AWWA-D103 Factory-Coated Bolted Stell Tanks For Water Storage.
 10. Approval Standard for Ground Supported Flat Bottom Steel Tanks for Fire Pump Suction FM Global.

Hydroizolacja

Opcjonalnie zbiornik może zostać uszczelniony od wewnątrz za pomocą foli PVC zgrzewanej na placu budowy bądź prefabrykowanej membrany EPDM.

1. Folia PVC:

 • grubość min. 1,5mm,
 • wulkanizowana na placu budowy,
 • gwarantowana żywotność 35lat,
 • wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne,
 • gwarancja pełnej szczelności już przy pierwszej próbie,
 • czas przystąpienia do wymiany w przypadku wystąpienia przecieku 24h.

2. Membrana EPDM

 • 0,75mm-1,00mm,
 • dostarczana na budowę w formie gotowego do montażu worka dopasowanego kształtem do wymiarów zbiornika,
 • gwarantowana żywotność 30lat,
 • bardzo dobre właściwości w zakresie kurczliwości i rozszerzalności do 300 % wydłużenia,
 • czas przystąpienia do wymiany w przypadku wystąpienia przecieku 14dni.

Wymienione rozwiązania gwarantują brak kontaktu magazynowanej wody z izolacją termiczną oraz stalowymi ścianami zbiornika, zapobiegając tym samym powstawaniu ognisk korozji.

Jako zabezpieczenie przed przebiciem membrany, bezpośrednio na płycie fundamentowej układana jest geowłóknina o gęstości min. 150g/m2.

Izolacja termiczna

Izolację wewnętrzną dachu oraz ścian zbiornika standardowo stanowią płyty polistyrenowe XPS o grubości min. 60mm oraz zróżnicowanej twardości zależnej od zakładanego ciśnienia słupa wody. Płyty polistyrenowe mocowane za pomocą śrub pomiędzy membraną a blachą konstrukcyjną.

Izolacja zewnętrzna charakterystyczna dla zbiorników osłoniętych blachą trapezową lub falistą. Ściany zbiornika izolowane wełną mineralną grubości 100mm i przykryte blachą trapezową ocynkowana lub w kolorze z palety RAL.

 • Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
 • Zbiorniki ppoż. standardowo wyposażone są w układ dwóch lub trzech niezależnie pracujących baterii grzewczych z termostatem o mocy od 3kW od 6kW. Elementy grzejne w wersji do podłączenia międzyfazowego.
 • Grzałki wyposażone są w automatyczne termostaty z regulacją temperatury, utrzymujące temperaturę wody w zbiorniku na poziomie +5°C. W przypadku uszkodzenia grzałki nie zachodzi konieczność całkowitego opróżniania zbiornika.
 • Praca grzałek odbywa się w układzie trójfazowym. Stopień ochrony wyprowadzeń elektrycznych i termostatu IP67. Zasilanie 400V.
 • Dla zbiorników o średnicy ?14,51m stosowane są grzałki zanurzeniowe montowane w płaszczu zbiornika 550mm poniżej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Lokalizacja grzałek w niedalekiej odległości od zaworów pływakowych bądź przewodów zasilających. Technologia montażu za pomocą przejścia kołnierzowego z gwintowaną kryzą pozwala na swobodne ich wykręcenie w celach ewentualnej naprawy.
 • W przypadku zbiorników o średnicy ? 15,27m stosowane są grzałki zanurzeniowe typu zwieszakowego montowane poniżej zwierciadła wody na rzędnych według projektu KAPEO.
 • Dobór typu oraz mocy baterii grzewczych w zależności od modelu zbiornika przedstawiony został w tabeli doboru mocy grzałek dostępnej w dziale plików do pobrania.

Założenia:

 • izolacja termiczna ścian i dachu z płyt polistyrenowych gr. 60mm,
 • współczynnik przenikalności cieplnej fundamentu U=1,
 • brak wymiany wody.

Wyposażenie

1. Przewody technologiczne:

Wykorzystywane rozwiązania techniczne jak również technologia oferowanych zbiorników pozwala dopasować przewody technologiczne pod kątem: średnic, lokalizacji czy też umiejscowienia przejść kołnierzowych. Wszystkie przyłącza znajdujące się wewnątrz zbiornika są ocynkowane. Wyprowadzone mogą zostać zarówno przez płaszcz zbiornika jak i płytę fundamentową.

 • ssawny z płytą antywirową do zestawu pompowego,
 • ssawny z płytą antywirową zakończony podwójną złączką strażacką W 110 jako punkt czerpalny dla straży,
 • przewód testowy-powrotny,
 • przewód nadmiarowy,
 • przewód zasilający z jednym lub dwoma bezobsługowymi zaworami pływakowymi,
 • spust z przepustnicą,
 • przewód wyrównawczy jako połączenie dwóch zbiorników.
 • W przypadku przejść kołnierzowych przez ścianę zbiornika ich lokalizacja ograniczona jest jedynie poziomymi łączeniami blach płaszcza. Propozycja rzędnych osi przewodów od powierzchni fundamentu: -przewód ssawny 1000mm, - przewód testowy 1300mm, -przewód zasilający 300mm, -spust 150mm. Rurociągi wychodzące przez płaszcz zbiornika należy zabezpieczyć przewodem grzejnym. Dla potwierdzenia zgodności doboru rzędnych osi przewodów prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

Lokalizacja przewodów wyprowadzonych przez płytę fundamentową od płaszcza zbiornika do krawędzi kołnierza powinna wynosić: 300mm-przewód zasilający, testowy, nadmiarowy, przelewowy; min. 1100mm-przewód ssawny, spustowy, wyrównawczy.

ZALECA się stosowanie rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Ze względu na możliwość wystąpienia nieszczelności, łączenie materiałów innych niż stalowe, tj. m.in. żeliwnych, PE czy też PVC należy wykonać poza płytą fundamentową. Szczegół połączenia kołnierzowego w płycie fundamentowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wyprowadzone przez płaszcz zbiornika na zewnątrz, zakończone są króćcem długości 400mm z kołnierzem do dalszego połączenia. Kołnierze wg PN 16.

W przypadku przeznaczenia magazynowanej wody do zewnętrznego gaszenia pożarów zbiornik wyposażony jest w zewnętrzne przyłącza do poboru wody przez pompy pożarnicze lub samochody gaśnicze. Przyłącza te są wyposażone w nasady wielkości 110 zgodnie z normą PN-91/M-51038 oraz pokrywy nasad wg PN-91/M-51024. Zbiornik stosowany do w/w wymienionego celu spełnia wymagania PN-82/B-02857.

Doprowadzenie rurociągów przez fundament zbiornika poniżej strefy przemarzania w gruncie pozwala uniknąć stosowania izolacji termicznej.

Zakres dostawy producenta zbiornika ppoż. obejmuje zarówno przewody technologiczne jak i niezbędną armaturę, tj. zawór pływakowy na rurze zasilającej, przepustnicę odcinającą na króćcu spustowym oraz złączki strażackie na przewodzie ssawym wraz z przepustnicą odcinającą.

Do zbiornika powinna być doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U.Nr7, poz. 64).

2. Zewnętrzna drabina klatkowa z podestem, umożliwiającą dostęp do włazu rewizyjnego na dachu zbiornika.

3. Podest roboczy z barierką ochronną.

4. Kontroler pracy zbiornika:

Kontroler zbiornika wody instalowany w obudowie IP 65, zwykle na zewnętrznej ścianie zbiornika lub budynku pompowni ma na celu zapewnienia w sposób ciągły nadzoru nad sprawnością zbiornika oraz alarmowanie o jego niesprawności lub usterkach.

Monitoring poziomu wody

Układ monitorujący za pomocą zainstalowanych wewnątrz zbiornika sond zwieszakowych kontroluje w układzie czteropoziomowym aktualne stany poziomu wody.

Fabrycznie sondy skonfigurowane są w następujący sposób:

 • poziom PRZELEW: jest to poziom najwyższy (alarmowy), osiągnięcie go przez wodę świadczy o niesprawności zaworów pływakowych i w konsekwencji może oznaczać niekontrolowane przelewanie wody. Osiągnięcie tego poziomu przez wodę sygnalizowane jest alarmem poprzez zaświecenie się diody przelewu na kolor czerwony.
 • poziom MAXIMUM: jest to poziom maksymalnego napełnienia zbiornika, zapewniający prawidłową ochronę obiektu. Układ monitorujący zezwala na pracę grzałek. Obniżenie się tego poziomu świadczy o niesprawności instalacji wodnej i jest sygnalizowane alarmem poprzez zaświecenie się diody maximum na kolor czerwony. W przypadku obniżenia się lustra wody poniżej poziomu maximum, układ automatyki wyłącza pracę grzałek.
 • poziom POŚREDNI: jest to poziom sygnalizujący napełnienie zbiornika w 50%. Służy jako sygnał pomocniczy w trakcie prowadzenia prac naprawczych lub serwisowych. Istnieje możliwość doboru innego wskazania poziomu wody. Osiągnięcie tego poziomu sygnalizowane jest alarmem poprzez zaświecenie się diody poziomu pośredniego na kolor czerwony.
 • poziom MINIMUM: jest to poziom minimalnego napełnienia zbiornika, sygnalizujący rozpoczęcie opróżniania dolnej strefy martwej. Sonda umieszczona 50mm nad krawędzią płyty antywirowej przewodu ssawnego.Służy jako sygnał ostrzegawczy zabezpieczający przed sucho biegiem zestawów pompowych. Osiągnięcie tego poziomu sygnalizowane jestalarmem poprzez zaświecenie się diody minimum na kolor czerwony.

Wszystkie sygnały z sond poprzez przekaźnik zbierane są w szafce rozdzielczej tj. kontrolerze pracy zbiornika.

W celu ochrony magazynowanej wody przed zamarzaniem w górnej części zbiornika montowane są grzałki elektryczne, z termostatem kontrolującym ich pracę.

Grzałki załączają się gdy temperatura wody obniży się poniżej +5º C a wyłączają przy temperaturze +6º C.
W przypadku gdy temperatura wody w zbiorniku osiągnie temperaturę niższą od+3st.C układ zgłosi awarię poprzez zaświecenie się czerwonej kontrolki niska temperatura.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem wewnętrznej powłoki izolacyjnej zbiornika obwody sterownicze wyłączą grzałki w przypadku obniżenia się poziomu wody poniżej poziomu MAXIMUM.
W przypadku odcięcia przez stycznik napięcia kierowanego na poszczególne grzałki, układ zgłosi awarię poprzez zaświecenie się kontrolki zasilania na czerwono.

Zbiorniki wykonane w standardzie FM posiadają zestaw pomiaru temperatury z sygnalizatorem.

Sygnalizacja stanów alarmowych

<h2 class="h111 Do obiektów wyposażonych w instalację SAP przygotowane są następujące alarmy:

 • zbiorczy alarm techniczny zbiornika {zaciski 9,10,11}.

<h2 class="h111Dodatkowo kontroler zbiornika wyposażyć można w poszczególne sygnały:

 • alarm poziomu przelew,
 • alarm poziomu maximum,
 • alarm niskiej temperatury,
 • alarm pompy jokey.

Dla obiektów nie posiadających instalacji SAP zaleca się stosowanie zewnętrznego sygnalizatora optyczno akustycznego sygnalizującego awarię {zaciski nr 12,13}.

W module synoptycznym dla zobrazowania stanu pracy zbiornika zainstalowano dwukolorowe diody:

kontrola poziomów:
 • stan prawidłowy świeci się dioda zielona,
 • stan alarmowy świeci się dioda czerwona.
kontrola temperatury wody:
 • temperatura powyżej 3oC świeci się dioda zielona,
 • temperatura poniżej 3oC świeci się dioda czerwona.
kontrola pracy grzałek:

grzałka w stanie czuwania brak podświetlenia,
grzałka w trybie pracy świeci się dioda zielona,
awaria grzałki świecie się dioda czerwona G1 lub G2.

Zasilanie

Kontroler zasilany jest z sieci 3x400V,N,PE,50Hz, przewodem YKY 5x6mm2. Zaleca się zasilać kontroler z rozdzielni elektrycznej wyposażonej w drugi stopień ochrony przepięciowej.

Obudowa kontrolera o wymiarach 380x300x120, spełnia warunek IP 65

Elewacja zbiornika

Standardowo elewację zewnętrzną zbiornika stanowią fabrycznie ocynkowane obustronnie blachy konstrukcyjne płaszcza zbiornika. Na życzenie blachy płaszcza zbiornika jak i obróbki blacharskie mogą zostać fabrycznie pomalowane metodą elektrostatyczną w kolorze z palety RAL. Stosowane farby odporne są na działanie warunków atmosferycznych.

Zbiorniki mogą być osłonięte blachą trapezową o profilu T 18 lub T 35 w kolorze z palety RAL. Arkusze blachy montowane w układzie pionowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe konstrukcji jak i wyposażenia zbiornika są zabezpieczone antykorozyjnie metodą ocynku ogniowego, dzięki czemu odporne są na działanie czynników atmosferycznych. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania zewnętrznych blach płaszcza metodą elektrostatyczną, tworząc tym samym oprócz warstwy cynku, dodatkową warstwę ochronną.

Nowoczesna technologia uszczelnienia zbiornika odseparowuje magazynowaną wodę od stalowych ścian zbiornika, zabezpieczając płaszcz zbiornika przed wystąpieniem ognisk korozji. Blachy płaszcz zbiornika łączone są śrubami cynkowanymi ogniowo o warstwie cynku min.50 µm.

Zakres dostawy

I. Projekt: faza budowlana, wykonawcza, powykonawcza.

Na życzenie klienta projektanci KAPEO po otrzymaniu badań geologicznych przygotują projekt płyty fundamentowej pod zbiornik oraz dokumentacją wykonawczą i powykonawczą wraz projektem rozwiązań konstrukcyjnych zbiornika.

II. Płyta fundamentowa:

Firma KAPEO dysponuje wykwalifikowaną kadrą budowlaną, w związku z powyższym na życzenie klienta zakres dostawy może obejmować również wykonanie betonowej podstawy pod zbiornik.

III.Dostawa-montaż-uszczelnienie:

W zakres dostawy wchodzą wszystkie elementy konstrukcyjne zbiornika
oraz wyposażenia wraz z rozładunkiem na miejscu budowy oraz montażem. Po montażu konstrukcji, izolacji termicznej oraz przewodów technologicznych następuje uszczelnienie zbiornika za pomocą foli PVC zgrzewanej na placu budowy bądź prefabrykowanej membrany EPDM.

Czas przygotowania zbiornika do próby szczelności:

 • 200m3 - 7 dni,
 • 600m3-10dni, 1
 • 200m3-14dni,
 • Próba szczelności: 48godzin.

Równocześnie z próby szczelności następuje sprawdzenie Kontrolera Pracy Zbiornika pod kątem poprawności działania.

IV. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, instalacyjnych oraz po przeprowadzeniu próby szczelności, następuje przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami oraz atestami.

W przypadku zastosowania zbiornika do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów zbiornik wyposażony jest w zewnętrzne przyłącza do poboru wody przez pompy pożarnicze lub samochody gaśnicze. Przyłącza te są wyposażone w nasady wielkości 110 zgodnie z normą PN-91/M-51038 oraz pokrywy nasad wg PN-91/M-51024. Zbiornik stosowany do w/w wymienionego celu spełnia wymagania PN-82/B-02857.

grupa kapeo:
KAPEO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 3,
83-321 MŚCISZEWICE

+48 58 685 41 81
BIURO@KAPEO.COM.PL
Kapeo
Dane kontaktowe

KAPEO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 3,
83-321 MŚCISZEWICE

+48 58 685 41 81
BIURO@KAPEO.COM.PL

Certyfikaty
pliki do pobrania
oferta firmy
COPYRIGHT © 1997 - 2021 KAPEO SP. Z O.O.
Realizacja strony internetowej: StudioGO.pl