Polityka prywatności

Określenia użyte w niniejszej Polityce, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Polityki wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, 

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG będąca Klientem, Kontrahentem bądź osobą reprezentującą/kontaktową Klienta lub Kontrahenta oraz każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony kapeo.com.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kapeo Sp. z o.o. z siedzibą w Mściszewicach (ul. Strażacka 3, 83-321 Mściszewice).

Przetwarzamy dane osobowe swoich Klientów, Kontrahentów oraz osób reprezentujących i kontaktowych Klientów/Kontrahentów. Przetwarzamy dane, których podanie potrzebne jest do nawiązania kontaktu z Administratorem (imię oraz nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu oraz adres e-mail), a w przypadku złożenia zamówienia, dodatkowo dane niezbędne do realizacji dostawy/nabycia towaru lub usługi (numer NIP, adres dostawy, adres siedziby/zamieszkania, imię i nazwisko, adres e-mai i telefon osoby reprezentującej/kontaktowej ze strony kontrahenta). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Dane osobowe  przetwarzane są w celach:

 1. nawiązania kontaktu, inicjatywa nawiązania kontaktu jest po stronie Użytkownika,
 2. świadczenia usług/sprzedaży towarów przez Administratora, w tym złożenia zamówienia, zapytania ofertowego, realizacji zamówienia lub zamawiania usług/towarów przez Administratora,
 3. wypełniania obowiązków pranych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych, rachunkowych),
 4. marketingowych – zapoznawanie Was z nowymi ofertami naszej firmy,
 5. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
 6. statystycznych;

      
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO  oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. 

W odniesieniu do świadczenia usług/sprzedaży towarów przez Administratora dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO.

W odniesieniu do celów statystycznych, marketingowych oraz  dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora, dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Masz możliwość złożenia sprzeciwu do wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, w tym celu wystarczy że Użytkownik prześle Administratorowi takie żądanie na adres biuro@kapeo.com.pl lub listownie na adres siedziby.

 Dane Użytkownika będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

 1. na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,
 2. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przez okres wyznaczony przepisami prawa, m. in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.

Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji zamówienia, w tym przygotowania czy dostarczenia zamówienia oraz podmiotom świadczącym m. in. usługi hostingowe, usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do ich posiadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.

Dane osobowe  nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych,  Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone zamówienia.
 2. Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez Administratora czynności.
 3. Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane zostały przez Administratora poprawione.
 4. Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem  podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez Administratora przekazane. Przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej. Przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownik w każdej chwili może żądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

      
Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do nawiązania kontaktu z  Administratorem oraz realizacją zamówienia.

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z Administratorem  za pomocą:

 • Wiadomości e-mail: biuro@kapeo.com.pl
 • Listownie – KAPEO Sp. z o.o., ul. Strażacka 3, 83-321 Mściszewice

POLITYKA COOKIES

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Pliki te kojarzone są wyłącznie z przeglądarką urządzenia bez zapamiętywania takich danych osobowych jak imię i nazwisko użytkownika. Użytkownik pozostaje użytkownikiem anonimowym. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Wykorzystujemy dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych. 

Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.  Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. 

grupa kapeo:

KAPEO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 3,
83-321 MŚCISZEWICE

+48 58 685 41 81
BIURO@KAPEO.COM.PL
Kapeo

Dane kontaktowe

KAPEO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 3,
83-321 MŚCISZEWICE

+48 58 685 41 81
BIURO@KAPEO.COM.PL

Certyfikaty

QSCert 01
QSCert 02
Certyfikat FM Approvals
Certyfikat ISO
Polityka Jakości

pliki do pobrania

Typoszereg zbiorników z FM
Płyta fundamentowa 4580mm
Płyta fundamentowa 5350mm

WSZYSTKIE PLIKI

oferta firmy

Zbiorniki przeciwpożarowe
Zbiorniki wody pitnej
Zbiorniki solanki
Pompownie
Serwis

COPYRIGHT © 1997 - 2021 KAPEO SP. Z O.O.
Realizacja strony internetowej: StudioGO.pl